ล๊อคอินเข้าใช้งานระบบ
Username : 
Password :
 
ตกลง
 

ตามที่กองแผนงานได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานปรับข้อมูลเพิ่มเติมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ในระบบ NUPM
โดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากมีบางหน่วยงานยังดำเนินการเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด
ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน กองแผนงานจึงเลื่อนการปิดระบบจากวันที่ 10 เป็น 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 24.00 น.
ทั้งนี้กองแผนงานจะได้รวบรวมและสรุปจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป
download Mozilla Firefox สำหรับใช้งานแทน Internet Explorer


พัฒนาโดย งานบริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อสอบถามด้านระบบที่ email : dev@nu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 055-961546